Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της www.geormas.com, η οποία αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό κατάστημα της ατομικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΜΑ ΤΙΤΙΚΑ TOY ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», η οποία εδρεύει στον Πειραιά Αττικής επί της οδού Σωτήρος 24 (ΤΚ 18535) με ΑΦΜ 078905833 (εφεξής η ΕΤΑΙΡΕΙΑ). Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις, μαζί με τυχόν άλλα έγγραφα, παραρτήματα και έντυπα, τα οποία αναφέρονται ρητώς στο παρόν (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»), διέπουν την πρόσβασή και τη χρήση της ιστοσελίδας www.geormas.com από εσάς.

Κάθε Χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής ο «Πελάτης» ή «Χρήστης» αντίστοιχα) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό και την παρούσα ιστοσελίδα εν γένει. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης. Οι προαναφερθείσες αλλαγές ισχύουν αμέσως μετά την ανάρτησή τους και θα διέπουν εφεξής τη χρήση της ιστοσελίδας. Η συνέχιση εκ μέρους σας της χρήσης της ιστοσελίδας μας μετά τη δημοσίευση των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης εκλαμβάνεται ως αποδοχή εκ μέρους σας των τροποποιήσεων αυτών.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ενημερώσει ή/και αποσύρει από την παρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δεν επέχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία από τέτοιες ενέργειες. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη ή ολόκληρη την ιστοσελίδα μας σε όλους ή σε ορισμένους χρήστες, κατά την διακριτική μας ευχέρεια.
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία τόσο της ίδιας, όσο και των προμηθευτών της, αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται, δεν δεσμεύεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία θα διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της. 

1. Περιορισμός Ευθύνης
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών για την ασφάλεια της ιστοσελίδας www.geormas.com και την προστασία αυτής και των τελικών χρηστών από προσβολές και κακόβουλα λογισμικά. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται την κατά πάντα χρόνο ασφάλεια της ιστοσελίδας της, ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία εκ της αιτίας αυτής και σας προτρέπει να χρησιμοποιείται σχετικό αντιϊικό πρόγραμμα (antivirus).
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
Η ιστοσελίδα www.geormas.com ενημερώνεται συνεχώς βάσει των τηρουμένων στοιχείων διαθεσιμότητας των προϊόντων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών και αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον Πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα τυχόν παραγγελθόντος προϊόντος, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσπαθεί να παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο site και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.  
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη έχει από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων (websites) και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "συνδέσμων", hyperlinks ή διαφημιστικών banners, η οποία γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του Χρήστη και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών.

Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, ρητώς αποδέχεστε ότι, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένων ειδικών, έμμεσων ή επακόλουθων ζημιών) που προκύπτει από ή σε σχέση με (α) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα ή δημοσιεύονται από τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν link) και (β) την απόδοση ή την εν γένει λειτουργία ή μη της ιστοσελίδας.

2. Ευθύνη του Χρήστη
Κάθε Χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση την ιστοσελίδα μας σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον Χρήστη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο Χρήστης. Ο Χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία: όνομα, διεύθυνση, μήνυμα κλπ στις online φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση του την ιστοσελίδα μας υπόκειται στους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και τους Διεθνείς νόμους και ο Χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιείται το την ιστοσελίδα μας με σκοπό να παραβιάσει αυτούς τους νόμους. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μη χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα (και το ηλεκτρονικό κατάστημα) για:

1. την αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο ή/και αντιβαίνει στα χρηστά ήθη ή/και προσβάλλει την δημόσια αιδώ για οποιοδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο ή/και προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,  
2. την με οποιονδήποτε τρόπο παράβαση οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή κανονισμού
3. σκοπούς εκμετάλλευσης, βλάβης ή απόπειρας εκμετάλλευσης ή βλάβης ανηλίκων με οποιονδήποτε τρόπο εκθέτοντάς τους σε ακατάλληλο περιεχόμενο, ζητώντας πληροφορίες προσωπικής ταυτότητάς των ή με άλλο οιονδήποτε άλλο τρόπο.
4. την μετάδοση ή προμήθεια οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.
5. την πλαστοπροσωπία ή απόπειρα πλαστοπροσωπίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/και των υπαλλήλων μας ή/και άλλου χρήστη ή/και οποιουδήποτε άλλου ατόμου ή νομικής οντότητας.
6. οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που μπορεί να βλάψει με οποιονδήποτε τρόπο την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως νομικό πρόσωπο ή/και την ιστοσελίδα www.geormas.com ή/και τους χρήστες αυτής ή/και να εκθέσει αυτούς σε ευθύνη (λ.χ. μέσω ιών, απόπειρας απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στην ιστοσελίδα, τον διακομιστή και το περιεχόμενο, επιθέσεις στην ιστοσελίδα www.geormas.com κ.λπ.)
7. την πρόσβαση στον ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης ή αντιγραφής οποιουδήποτε υλικού αυτής μέσω χρήσης οποιασδήποτε αυτόματης ή μη αυτόματης διαδικασίας ή συσκευής ή μέσου.
Εάν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα www.geormas.com με οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες τρόπους ή για οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες σκοπούς είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε απώλειες και ζημιές υπέστη ή θα υποστεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη.
Επιπλέον ο Χρήστης συμφωνεί ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση και άλλοι συνεργάτες αυτής δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία εκ της παράβασης εκ μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ποινικών ή/και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.

3. Τιμολογιακή Πολιτική
Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές προϊόντων που αγοράσθηκαν από τα φυσικά μας κατάστημα, αν ο Πελάτης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και αντιστρόφως.  

Σας παρακαλούμε εάν διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο (+30) 210 412 9124 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

4. Δημιουργία Προσωπικού Λογαριασμού (Account)
Μέσω της ιστοσελίδας www.geormas.com παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες, εάν το επιθυμούν, να δημιουργήσουν το δικό τους λογαριασμό. Μπορείτε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας πατώντας το κουμπί «Εγγραφή» στην πάνω δεξιά πλευρά της ιστοσελίδας και την συνακόλουθη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής που εμφανίζεται στην οθόνη σας.
Σας συστήνουμε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να δυνάμεθα να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα, ταχύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια.
Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα στοιχεία τα οποία δηλώνετε (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο κ.α.), τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Προσωπικό λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα ή νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου.
Κατά την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης, τον οποίον σας συμβουλεύουμε να μην κοινοποιείται σε τρίτους για την δική σας ασφάλεια. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχετε δηλώσει και του κωδικού πρόσβασης και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη υπέχει.

5. Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.geormas.com, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/και των προμηθευτών της ή/και τρίτων, από τους οποίους η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης, και προστατεύονται στο σύνολό τους βάσει των σχετικών διατάξεων του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται η τροποποίηση, χρήση, αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη διαβάστε την σχετική πολιτική απορρήτου.